Επικοινωνία

    I-mannequin logo

    Το έργο i-Mannequin υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ).

    Το έργο ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2021 και αναμένεται να ολοκληρωθεί το Νοέμβριο του 2023.

    Επιστημονικός υπεύθυνος και συντονιστής του έργου είναι ο Δρ. Σωτήρης Μαλασιώτης.

    Επικοινωνία