Σχετικά Με Το Έργο

Η κύρια ιδέα για το i- Mannequin είναι να αναπτυχθεί το πρώτο «Ψηφιακό – Πατρόν» το οποίο θα είναι μια παραμετρική δομή με γεωμετρικά και σημασιολογικά στοιχεία που θα επιτρέπει την γρήγορη μοντελοποίηση πατρόν και την ημι-αυτόματη ψηφιοποίηση υπαρχόντων ενδυμάτων, από 3Δ μοντέλα ή και απλές φωτογραφίες, χρησιμοποιώντας τεχνητή νοημοσύνη και χωρίς να απαιτείται η εξειδικευμένη τεχνογνωσία των σχεδιαστών/τεχνολόγων ένδυσης. Επίσης, με τη χρήση σύγχρονων εργαλείων 3Δ οπτικοποίησης και προσομοίωσης θα είναι δυνατή η διαδραστική παραμετροποίηση των πατρόν παρέχοντας τη δυνατότητα για παραγωγή νέων εξατομικευμένων ρούχων με τη σύνθεση ποικίλων σχεδίων.

I-mannequin logo

Το έργο i-Mannequin υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ).

Το έργο ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2021 και αναμένεται να ολοκληρωθεί το Νοέμβριο του 2023.

Επιστημονικός υπεύθυνος και συντονιστής του έργου είναι ο Δρ. Σωτήρης Μαλασιώτης.

Επικοινωνία